Współpraca

Kontakt

Teresa Skibicka
Conseiller Juridique
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

60-694 Poznań
Os. Władysława  Jagiełły 12/28


tel.kom. 693 631 211
tel./fax 61 663 20 40


e-mail: biuro@skibicka-kancelaria.pl

      Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Kancelarię ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy.
Przy ustalaniu wynagrodzenia Kancelaria kieruje się zasadą elastyczności, która przejawia się w dostosowaniu jego wysokości do potrzeb i możliwości finansowych Klienta.

Kancelaria stosuje następujące systemy wynagrodzenia:

Wynagrodzenie ryczałtowe – w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego Klient uzyskuje stałą i kompleksową pomoc prawną w wybranym przez siebie zakresie. Stała obsługa prawna zapewnia Klientowi nieograniczony dostęp do usług Kancelarii, pozwalając na szybkie i atrakcyjne cenowo rozwiązywanie bieżących problemów prawnych. Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje wyegzekwowanych od przeciwnika procesowego kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.
Wynagrodzenie ryczałtowe Kancelarii kształtuje się na poziomie - od 500.00 zł netto miesięcznie, w zależności od wielkości  obsługiwanego podmiotu, ilości spraw sądowych, częstotliwości bytności w jego siedzibie oraz pracochłonności innych czynności.

Wynagrodzenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia obliczana jest na podstawie liczby przepracowanych godzin poświęconych na realizację zleconego zadania w oparciu o ustaloną z Klientem stawkę godzinową.
Ten system rozliczania jest zalecany Klientom, potrzebującym doraźnej – głównie jednorazowej pomocy prawnej, jak np. udział w negocjacjach, postępowaniu przedsądowym, sporządzeniu określonego rodzaju pisma urzędowego czy procesowego, projektu umowy, porozumienia, regulaminu czy pisemnej opinii prawnej. W ramach tego systemu rozliczeń Klient otrzymuje szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię czynności.

Wynagrodzenie Kancelarii z tytułu zastępstwa procesowego ustalane jest w oparciu o stawki określone przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.], przy równoczesnym uwzględnieniu stopnia skomplikowania sprawy i przewidywalnego nakładu pracy Kancelarii.
Rozliczenie następuje po zakończeniu sprawy w danej instancji.

Wynagrodzenie Kancelarii w postępowaniu odwoławczym o udzielenie zamówienia publicznego przed Krajową Izbą Gospodarczą przy Prezesie Zamówień Publicznych ustalane jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.).

System z premią za sukces - w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności i egzekwowaniem należności bądź sprawach skomplikowanych i o znacznej wartości przedmiotu sporu, składnikiem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy, której wysokość i sposób obliczenia ustalany jest każdorazowo z klientem - jako wynagrodzenie dodatkowe ("Success Fee").

Zakup współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i wykonanie: IT Company